Q'r Aan de leden van den Tijdelijken Raad der gemeente IDAaRDERaDEEL I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T-Tierbij roep lk U ©ptet het houden eener raadsverga dering op Donderdag 25 April 194-6, rs voormiddags 9 uur. PUNTEN VAR BEHANDELING Notulen. Mededeelingen. Ontslag onderwijzend personeel. Benoeming van onderwijzend personeel. Verzoek van G.de Vries te Grouw em subsidie in de ver voerkosten zijner schoolgaande kinderen. Voorstel om subsidie voor den aanleg van een tijdelijk sportterrein te Grouw. Voorstel inzake de jaarwedden der wethouders en het presentiegeld van raadsleden,raadscommissiën en leden st embureaux. Wijziging der be i;;roo tingen dienst 1945 en 1946. Verzoek om invoering van een tapverbod voor den Nationa len feestdag( 4 Mei .s,) Voorloopige vaststelling van een suppletoiren Staat van Waterstaatswerken. GROUW, 18 April 1 946. De Burgemeester,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 1