Aan de leden van der Raad der gemeente IDAARI)ii]RAI)EjI;I< Hierbij roep ik U cp tet het houden eener raadsverga dering op Maandag 2 December 1946, 's voormiddags 9 uur. Grc$iw, 26 November 1946, De Burgemeester, r - -v" BUNNEN VAN BEHANDELING I. Installatie van da hoeren van der Meer en A.Hondema. II. Notulen. III. Mede deelingen a If. Benoeming leden burgerlijke aimbesturen. V. Benoeming leden der commissien tot wering van schoolverzuim,, VI. Benoeming leden der Damescommissien. YII, Benoeming van 2 leden öer Commissie voor lichamelijke op voeding. YIII. Yoorstel tot vaste aanstelling als reiniger van «T.Hoitinga ta Rcordahuizum. IX. Voorlcoplge vaststelling van de gemeenterekening,de bedrijfs- en armvoogdire keningen dienst 1 944. X. Aanbieding der begroetingen voor 1947, XI. Yoorstel toJ verlaging van het rentepercentage eener geld- leening. XII. Voorstel tot verplaatsing verkeersbord te Warga. XIII. Voorstel tot vaststelling maximum-gewicht voor de k'"apbrug tc Grouw. XIV. voorstel tot weder-invoering van het gemeentelijk georga niseerd overleg. XV. Wijziging begroeting dienst 1946*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 1