Aan ie Leden van den Raad der gemeente ILAARLERADEEL Hierbij roep ik IJ cp tot het houden eener raadsver gadering op Maandag i 7 Maart 1947, 's voormiddags 9 uur. Grouw, 10 Maart 1947. De Burgemeester, PU1TEH VAïï BEHATIDELI HG I. Installatie nieuw benoemd raadslid. II. Hotulen. III. Mededeelingen, II. Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand 7. Verzoek van J.Boersma te Roordahuizum om toekenning van pensioen als oud -wethouder VI. Yerzoek van het bestuur der R.K.School te Warga om voorschot op de vergoeding art.101 der l.o.wet 1 920, VII. Yerzoek van H.v.d.Lageweg veehouder te Warstiens om vergoeding ingevolge art.13 der l.o.wet 1920. VIIIVaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor de heffing van schoolgeld. IX. Voorstel tot Uc. .ullr.ng van de Kinderbijslagverorde- ning. X. Voorstel tot vaststelling eener verordening op de heffing van besmettelijke z;i ektengelden. XI. Voorstel tot aankoop van grond voor wegverbetering. XII. Voorstel tot aankoop van bouwterrein te Warga. XIII. Wijziging der begroeting dienst 1946.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1