2-- De meeste eigenaren hebben geen redenen voor hun weigering opgegeven. Wellicht heeft het feit, dat de grond gratis moest worden afgestaan, mede een rol gespeeld. Het hoofdmotief, voor het afwijzend stand punt van Burgemeester en Wethouders is echter de financiële positie dor gemeente, die geen nieuwe uitgaven toelaat. Als er kosten gemaakt zullen worden, dan is Spreker het met de heer Dantuma eens, dat eerst het noodzakelijkste moet worden aangevat. Spre ker acht het gewenst, dat wanneer de omstandigheden rooskleuriger worden deze zaak opnieuw wordt bekeken. Wat de steigerruimte betreft, merkt de Voorzitter op, dat het vreem delingenverkeer meer behoefte heeft aan een kade in het Pikmeer, omdat daar het centrale punt van de zeilsport ligt. Ook deze plannen stuiten evenwel/op de slechte financiële omstandigheden. Spreker is verder van mening, dat afgewacht dient te worden hoe de scheepvaart zich zal ontwikkelen na het openstellen van het Nieuwe Kanaal Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten, 5Voorstel tot aankoop van enige perceelsgedeolten ten behoeve van de weg- verbetering Goutum-Warga-Gari jp. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 4Overdracht van grond ten behoeve van de stichting van een bijzondere lagere school te Wartena. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 5. Voorstel tot benoeming van een gomeentetimroorman in vaste dienst. De heer van der Hom is in principe tegen de aanstelling van een tim merman in vaste dienst, omdat de dorpstimmerlieden op deze wijze worden gepasseerd. Verder vraagt Spreker of het juist is, dat een functionaris, die een jaar in tijdelijke dienst heeft gewerkt, vast aangesteld moet worden. De heer Dantuma merkt op, dat indertijd is besloten, dat de timmerman alleen kleine karweitjes zou uitvoeren. Verwijzend naar dit besluit vraagt Spreker, of het niet beter is, dat objecten als de verbetering van de tuinmanswoning en de brugwachterswoning Warga in het vervolg wor den aanbesteed. De heer van der Hark geeft te kennen, dat de benoeming van een tim merman in tijdelijke dienst een gevolg is geweest van een praatje na af loop van de openbare vergadering. Spreker vraagt in dit verband, of een dergelijke peiling in een be sloten vergadering dezelfde waarde heeft als een besluit in een openba re vergadering. De heer Hondema acht het economisch, verantwoord, dat een timmerman in vaste dienst wordt benoemd. De timmerpatroons hebben vooral in de naoorlogse jaren getoond, kleine karweitjes niet zo vlot uit te voeren als gewenst was. Uit het overgelegde rapport blijkt volgens Spreker dat door benoeming van de timmerman in een behoefte wordt voorzien en een vlotte \iitvoering van kleine karweitjes wordt verzekerd. Spreker zegt verder in zijn betoog, dat men veelal de gemeente, ziet als een philantropische instelling, die te zorgen heeft voor kar weitjes aan de gevestigde timmerlieden en waarbij aan een vlotte uit voering weinig aandacht wordt geschonken. Het gemeenschapsbelang is evenwel met een snelle uitvoering der ondeT- houdswerkzaamhoden gediend, zodat Spreker de aanstelling van een tim merman in vaste dienst gewenst acht. De Voorzitter antwoordt, dat het inschakelen van de dorpstimmerlie den in het verleden Met erg bevredigend is geweest. De ervaring is ge weest, dat de patroons in de eerste plaats de andere klanten hebben bediend en dat de gemeente op het tweede plan is gesteld. Bovendien kleef de aan de opdracht van de onderhoudswerken aan de timmerlieden het be zwaar, dat als gevolg van roulering telkens opnieuw moest worden /af uiteengezet

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 15