5 vergaderd hebben en of het ook mogelijk is, dat de commissies bij gedeelten aftreden. De Voorzitter antwoordt, dat door een administratief verzuim het punt eerst nu op de agenda prijkt. Volgens de verordening treden de commissies in haar geheel af, een bepaling, welke Spreker weinig bevredigend vindt. De zitting hebbende leden worden daarna allen met algemene stemmen benoemd. 12Voorstel tot het aangaan van eon regeling met de gemeente Leeuwarden__ in zake het gebruik van een -paviljoen voor besmettelijke ziekten. Op een desbetreffende vraag van de heer van de Lageweg antwoordt de Voorzitter, dat slechts af en toe in deze gemeente van het paviljoen ge bruik wordt gemaakt, waarna zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel wordt besloten. 13. Voorstel tot wijziging van de bouwerordening. Nadat de Voorzitter op een vraag van de heer Hondema, of de wijziging ook op rookkanalen betrekking heeft, ontkennend heeft geantwoord, wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 14. Benoeming van een beheerder van de stichting "ffriesma-Hiem" te Srouw. De Voorzitter schcrat de vergadering. Na heropening merkt de heer Miedema op, dat de heer Kieviet er niet mede bekend was, dat er geen hulp in de keuken was. Volgens de heer van der Mark is het tegengestelde het geval, omdat er uitdrukkelijk over gesproken is, dat zij beiden een taak kregen. De Voorzitter antwoordt, dat de heer Kieviet hiernaar niet gevraagd heeft, doch dat hij zijn sollicitatie niet heeft ingetrokken, waaruit blijkt, dat tegen de keukenwerkzaamheden door sollicitant geen bezwaar wordt gemaakt. Na de eerste stemming, waartoe alsdan wordt overgegaan, staken de stem men doordat ieder der aanbevolenen 6 stemmen op zich verenigt. De vergadering wordt daarna op verzoek van wethouder de Jong geschorst. Bij de na heropening gehouden tweede vrije stemming verenigt de heer Tuinstra 7 de heer Kiewiet 5 stemmen op zich, zodat eerstvermelde is benoemd. 15» Voorstel tot het verlenen van voorschotten op de gemeentelijke vergoeding overeenkomstig artikel 103. 6e lid, der Laner^Onderwijswet 1920. aan de besturen der bijzondere lagere scholen voor het dienstjaar 1951. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel bealoten. 16. Comptabiliteit Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, 17Voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te Warga (vacature H. Benedictus") De heer J.van der Werff, onderwijzer te Baard, wordt met -algemene stemmen benoemd, RONDVRAAG. De heer Hondema informeert naar de mogelijkheid om te Wartena een kleuterschool te bouwen, omdat de behoefte er groot is en de bouw door de bevolking op prijs zou worden gesteld. De Voorzitter zegt enigszins verwonderd te zijn over deze vraag, omdat de plannen tot stichting van een kleuterschool te Warteraworden voorbereid. De vraag is, of de plannen met het oog op de investeringsmogelijkheden verwezenlijkt kunnen worden. Burgemeester en Jethouders zullen echter zo veel mogelijk medewerking verlenen. Op desbetreffende vragen van de heer van de Lageweg antwoordt de Voor zitter, dat het hem niet bekend is, dat er over de Maenewei een hulpbrug zou V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 21