4 9. Voorstel tot wijziging van de uitbreidingsplannen in onderdelen voor Wartena en Grouw. Het is noodzakelijk gebleken het uitbreidingsplan in onderdelen voor Wartena te herzien, zulks in verband met? a. de omlegging ten zuiden van het dorp van de secundaire weg Leeuwarden- Warga-Wart ena-Gari jp-Suameer b. de aanleg van de nieuwe weg Grouw-Wartena? c. de bouw van een bijzondere lagere school; d. de bouw van twee blokjes van 4 woningen. Herziening van het uitbreidingsplan voor Grouw is noodzakelijk in verband mets a. de bouw van een openbare lagere school. b. de bouw van twee blokjes van 6 woningen. De ontwerpplannen, waarin de hierbedoelde wijzigingen zijn opgenomen en die met de nodige toelichting bij de raadsstukken zijn gevoegd, hebben overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-wijziging van het plan voor Grouw zijn geen bezwaren ingebracht. Tegen dat voor Wartena is een bezwaarschrift ingediend door B. Bijl* sma, veehouder te Wartena, Appellant voert aan, dat hij eigenaar is van een koemelkersbehui- zinge met erf en een perceeltje weiland aan en nabij de vaart te Wartena, kadastraal bekend gemeente Warrega, sectie B nummers 1397? 1398? 1400 en l6l6, geheel groot 51-28 are en dat hij bij uitvoering van het plan voormeld perceeltje weiland zal moeten missen, in verband waarmede hij zijn bedrijf als veehouder niet meer zal kunnen uitoefenen. Burgemeester en Wethouders delen naar aanleiding van dit bezwaar schrift mede, dat de uitgang van het betreffende bedrijf op de weg vol gens het ontwerp gewaarborgd blijft en dat het naar hun mening niet verantwoord zou zijn, op grond van het aangevoerde bezwaar van de voor genomen wijziging af te zien. Immers de uitoefening van het bedrijf blijft mogelijk, zij het in meer beperkte omvang. Voor de grond, welke /het appellant bij uitvoering van/plan te zijner tijd zal moeten afstaan, zal uiteraard een billijke vergoeding dienen te worden betaald. Voorgesteld wordt dan ook, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en vorengenoemde ontwerpplannen ongewijzigd vast te stellen. 10Voorstel tot verkoop van bouwterrein aan Fa. W.E. Reitsma te Grouw. Van bovenvermelde firma is een verzoek ontvangen er toe strekkende om aan haar in koop af te staan een perceel bouwterrein, gelegen asm de Noordkant van de Oostergoostraat te Grouw voor de bouw van een zestal woningen. Voor de hierbedoelde grond ter oppervlakte van 1320 m2 is een kost prijs gecalculeerd van f.6.- per m2. Waar het ter leniging van de huidige woningnood gewenst is, de parti culiere bouw zoveel mogelijk te stimulsren, stellen Burgemeester en Wethouders voor het onderhavige perceel te verkopen aan adressante te gen genoemde prijs en voorts onder de in het overgelegde concept-besluit gestelde voorwaarden. 11 Benoeming cq. herbenoeming van leden der Adviescommissie inzake de dis- tributie van woonruimte. Ingevolge de verordening betreffende de aangifte en distributie van woongelegenheid dient de raad jaarlijks de leden aan te wijzen van de commissies, die burgemeester en wethouders adviseren bij de verdeling van woonruimte. De fungerende leden, die per 1 Januari j.l. periodiek aftraden zijn; voor Grouw? Mevr. G. Kuiper-Koopstra J. Zijlstra K.J. Terpstra S. Kaastra Jac.Sj. Sjoerdsma voor—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 7