A AN de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel, Ik roep U op tot een spoedeisende openbare vergadering van de Raad op Vrijdag 29 Juni a.s, des avonds te 7 30 uur. Grouw, 28 Juni 1951» De Burgemeester, AGENDA. Voorstel tot het verstrekken van voorschotten aan de woningbouwvere- "Idaarderadeelvoor de bouw van woningen. Ten behoeve van de bouw van 10 arbeiderswoningen te Warga verzoekt bovenvermelde vereniging om toekenning van een grondvoorschot ten be drage van f.12410.- en een bouwvoorschot ten bedrage van f,91625. alsmede om toekenning van een aanvullend bouwvoorschot ten bedrage van f.13940,- voor de bouw van een kantoor en een bedrijfslrkaaltje aan de in uitvoering zijnde 43 woningen te Grouw. De voorschotten worden gevraagd tot vermelde bedragen of tot zo veel meer of minder als voor de stichting van een en ander nodig mocht blijken te zijn. Zoals bekend, verleent het Rijk in het algemeen geen voorschotten meer voor woningbouw, zodat de gemeente bij inwilliging van het ver zoek zal moeten trachten, zich op de particuliere geldmarkt van de be nodigde middelen te voorzien. Ook de voorlopige financiering ondervindt in de huidige omstandig heden moeilijkheden. Konden tot voor kort de benodigde bedragen wor den aangetrokken door het sluiten van. kasge ldleningen, thans is ook dit vrijwel uitgesloten. De enige mogelijkheid van voor-financiering is gelegen in het opnemen van gelden in rekening-courant, een finan cieringswij zo welke nogal kostbaar is door de hoge rentevoet. Waar evenwel het woningtekort in deze gemeente noopt tot de bouw van een zo groot mogelijk aantal woningen, waarin door particulieren niet wordt voorzien, wordt in de hoop, dat het mogelijk zal blijken het vereiste rekening-courantcrediet te verkrijgen, voorgesteld, de gevraagde voorschotten te verlenen en daartoe te nemen de besluiten, waarvan de concepten bij de raadsstukken zijn gevoegd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1