Spoedeisende openbare raadsvergadering op Woensdag, 14 November 1951, 's avonds 7-5- uur. AGENDAPUNT Voorstel tot het aangaan van een geldlening ten behoeve van de woningbouw. Tot voor enige jaren werd de bouw van woningen gefinancierd doordat het Rijk voorschotten beschikbaar stelde aan de gemeente, welke op haar beurt deze voorschotten verstrekte aan de woningbouw vereniging. Behoudens in enkele hoge uitzonderingsgevallen heeft het Rijk deze wijze van kapitaalverstrekking gestaakt en aan de gemeente de financiering overgelaten. Was het aanvankelijk mogelijk door het sluiten van onderhandse leningen in de kapitaalbehoefte voor woningbouw te voorzien, dit blijkt thans tot de onmogelijkheden te behoren, vooral omdat de ge meente gebonden is aan de van hogerhand voor de lagere publiekrech telijke lichamen vastgestelde rentevoorschriften. Met betrekking tot de woningbouw is de situatie als gevolg van een en ander aldus, dat geen nieuwe woningen meer kunnen worden ge bouwd, indien geen vaste lening beschikbaar is. Teneinde de bouw van nieuwe woningen voortgang te kunnen doen vinden - een sociaal belang van de eerste orde- hebben verschillende gemeenten hun toevlucht genomen tot de uitgifte van obligatiele ningen en voor de plaatsing een beroep gedaan op de eigen ingezete nen. Ten aanzien van deze gemeente achten Burgemeester en ?/ethouders het gewenst, ja zelfs noodzakelijk, dat ter verkrijging van een grote re woningvoorraad een gelijke gedragslijn wordt gevolgd. Ter financiering van de in aanbouw zijnde woningen en van de bouw van woningen in de naaste toekomst is een kapitaal nodig van rond f.250000»-. Het ligt in de bedoeling van Burgemeester en Wethouders, indien de raad zich daarmede kan verenigen, een obligatielening tot dit bedrag aan te gaan met een looptijd van 25 jaar en rentende 4 De uitgifte zal geschieden in obligaties van f.1000.-, f.500.- en f.100.-, terwijl de aflossing zal plaats hebben op b&sis van een 50 jarige annuïteit. Het aan het eind van de looptijd nog bestaande schuldrcstant zal alsdan ineens worden afgelost met de opbrengst van een nieuwe lening. Het stemt tot voldoening, dat door de bemoeiingen van de woning bouwvereniging "Idaarderadeel11 van verschillende bedrijven en in stellingen, alsmede van particulieren in deze gemeente rèeds toe zeggingen werden verkregen tot een bedrag van f.150000,-. Genoemde vereniging heeft zich bereid verklaard, ook verdere pogingen te zullen aanwenden voor het vergaren van het nog reste rende bedrag ad f.100000,- door beschikbaarstelling van personeel, dat zal trachten de ingezetenen voor deze lening te animeren. Burgemeester en Wethouders vleien zich met de hoop, dat de in gezetenen de grote belangen, welke hier op het spel staan, zullen verstaan en naar vermogen aan het welslagen der lening zullen mede werken. Op grond van het vorenstaande wordt voorgesteld, een obligatie lening als bovenbedoeld aan te gaan en het bij de stukken gevoegde concept-besluit tot besluit te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1