AAN de Leden van de Raad der gemeente ILnnRDEïLLD.d.jL. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 23 Juni a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 17 Juni 1952. De Burgemeester van Idaarderadeel, 1, Potuien. De notulen van de vergadering van 21 Mei j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2* Ingekomen stukken. a, Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd. 21 Mei j.l. inzake het aangaan van een rekening-courant- overeenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 1 s~Gra,venha b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 17 Maart j.l. tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1952. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.. 3. Aanbeveling tot benoeming ven een lid van de Commissie tot lering van Schoolverzuim voor /arga c.s. 4c Voorstel tot het verlenen van ontslag aan het personeel van het gemeente lijk electriciteitsbedrijf 5. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de Nederlandse Vereniging tot natiekbestrijding te s-Gravcnhage. 6. Aanbeveling tot benoeming van eon lid van de adviescommissie inzake de distributie van woongelegenh. id te ferga. 7. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en de beJ">"V"i' rekeningen, alsmede tot goedkeuring van de rekeningen van de burgerlijke armbesturen, alle diens t 1950. 8. Voorstel inzake verbouwing van de openbare lagere school te Jarga. 9. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de O.B.a.S. te Leeuwarden 10. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van ver: kelijk- heidsbelasting. 11 Adres van de Christelijke Stichting voor School- en Beroepskeuze in Pries- land om subsidie. 12. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex art.72 der Lager-Onderwiis- wet 1920 ten behoeve van de aan; haffing van 10 banken door het bestuur der vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolondervd.js te Grouw. 13. Voorstel tot wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak. 14. Voorstel inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen. 15c Aangehouden voorstel tot vaststelling van regelen voor het in bouwexpioi- tatie brengen van gronden door particulieren. 16. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan Mej.J.Bakker als ondorwi zeres aan de openbare lagere school te Roordohuizum, 17- Comptabiliteit Voorgesteld wordt het overgelegde concept-besluit tot wijziging der gemeentebegroting tot besluit te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1