^Ut>^ IX.X- tf ^VVtrv-/t<*. trv Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. No.425 Grouw,15 Februari 1955» Ond. Raadsvergadering Ik roep IJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Dinsdag 22 Februari a.s. des avonds te 7» 50 uur. De Lo radeel, AGENDA, 1.Notulen. De notulen van de vergadering van J>1 Januari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd.29 November j.l., no.25a, tot aankoop van een perceel va- van het Pikmeer van de Staat der Nederlanden; b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 November j.l. no.15, tot het verlenen van renteloze voorschotten aan een tweetal veehouders te Friens ten behoeve van de aansluiting op de waterlei ding van hun boerderijen. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 November j.l. no.21, tot aankoop van een perceel grond van S.Okkinga te Roorda- huizum. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.25 October j.l., tot wijziging der gemeentebegroting (toegangsweg jachthaven Grouv). e.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.25 October j.l. nrs.24a,24b en 24c, tot aankoop van diverse perceelsgedeelten grond ten behoeve van de aanleg van een toegangsweg naar de jachthaven te Grouw. f.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 29 December j.l nrs.10,12 en 15 tot verkoop van percelen bouwterrein aan J.Tasma, K.Kerkhof en Gebr.de Jong te Grouv/. g.Idem houdende vaststelling van de gemeenterekening en de rekening van het grondbedrijf, beide dienstjaar 1952. h.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.29 December j.l. nrs.11,14 en 15 tot verkoop van bouwterrein respectievelijk aan H.Rijpkema te Nij-Beets, MevrWedGRinsma te Warga en F.K.Sinnema te vïarga. i.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 November j.l., no.25, tot aankoop van een woonhuis met erf van Feike Kooistra te Grouw. ~3'~ 4s/. r J/, S S~ f i k <r

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1