-9- zich hier spoedig thuis zullen gevoelen, dat U voldoening moogt vinden in de eervolle taak, die U als Burgemeester van Idaardcradeel,is toe vertrouwd, dat Uw arbeid rijke vruchten moge dragen en in de gehele gemeente waardering en sympathie mag verwerven en ook: dat wij als Raadsleden straks prettig met U zullen kunnen samenwerken! Familie Walda, namens vrijzinnig Idaarderadeel:van harte welkom!" Ook de hoer Dantuma roept mede uit naam van de heer van de Lage- weg de nieuwe burgemeester een hartelijk welkom toe. Spreker zegt,dat hij zoeven getuige is geweest van het feit, dat wethouder de Jong de burgemeester het symbool van waardigheid heeft overhandigd. Spreker erkent het gezag, hetgeen voortvloeit uit de bron van het evangelie. Hij ziet als zodanig ook de komst van dc burgemeester naar deze gemeen te en ontvangt hem gaarne als hoogste gezagsdrager. Spreker zegt voorts, dat voortaan onder leiding van burgemeester Walda de gemeentebelangen zullen worden gediend. Hij heeft groot ver trouwen in deze leiding, aangezien hij niets dan goeds van hem gehoord heeft. Spreker hoopt, dat vele besluiten in goede verstandhouding zul len worden genomen, al zal er ook, speciaal bij gevallen, die de geeste lijke kant van het leven raken, verschil van inzicht bestaan. Dit heeft echter nooit afbreuk gedaan aan de goede verstandhouding onderling. Spreker hoopt, dat dit zo mag blijven en dat de vergaderingen in de zelfde geest zullen worden gehouden als onder de.'.leiding van burgemees ter Renken en wethouder de Jong. Hij wenst burgemeester Walda Gods zegen toe bij de vervulling van zijn ambtelijke taak. De gemeentesecretarisde heer Smits spreekt mede namens het per soneel ongeveer als volgt: Mijnheer de Voorzitter, Leden van de Raad. Wanneer de gemeentesecretaris in de vergadering van de Raad zijn gebruikelijk stilzwijgen verbreekt, dan zijn er in de regel bijzondere onderwerpen aan de orde. Ik geloof Mijnheer de Voorzitter, dat de installatie van een nieuwe burgemeester ook voor de secretaris voldoende aanleiding vormt een enkele opmerking te maken. Welnu. Laat ik dan mogen beginnen met U, burgemeester Walda ook nog eens in het licht der openbaarheid mijn gelukwensen aan te bieden met deze eervolle benoeming. Het is voor mij een verblijdende gedachte, dat op de burgemees terszetel van Idaarderadeel een man komt te zitten, die voor mij geen volslagen vreemde is. Aan de enkele contacten, die wij in het verleden hebben gehad, heb ik een prettige herinnering bewaard en het doet mij genoegen, de kennismaking met Uw persoon in een wel zeer bijzondere vorm te mogen voortzetten. U bent geroepen, leiding te geven aan het bestuur van deze in teressante, ik zou haast willen zeggen dynamische gemeente. Vele en veelsoortige problemen zullen bij de verdere uitbouw van deze gemeen schap Uw aandacht vragen en ik reken het mij tot een vreugde, U bij de oplossing daarvan behulpzaam te zijn, niet alleen omdat artikel 108 der gemeentewet mij daartoe verplicht, maar ook omdat ik in de loop van de tijd van deze gemeente ben gaan houden en ik het als een voorrecht beschouw mede temogen werken aan haar verdere ontwikkeling. Afgaande op de gesprekken, die wij in dc afgelopen dagen hebben gevoerd, heb ik het volste vertrouwen, dat wij met eerbiediging van de taak, dio ons ieder afzonderlijk in het gemeentelijk bestel is toe bedeeld, een basis van samenwerking kunnen vinden, die heilzaam is -voor-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 17