-10- voor een vlotte behartiging van de belangen der gemeente Idaarderadeel Ik treed U met vertrouwen tegemoet en datzelfde geldt voor het gemeentepersoneel in al zijn geledingen. Wij staan klaar U naar de mate onzer krachten behulpzaam te zijn bij de uitoefening van Uw moeilijke maar schone ambt. Het schip der gemeente heeft weer zee gekozen en op de brug staat een nieuwe kapitein. De reis zal niet altijd even voorspoedig zijn, maar wij hopen, dat het U gegeven mag zijn de gevaarlijke klip pen te omzeilen en wij wensen U gaarne toe: Behouden vaart en goede wacht Burgemeester Walda dankt de sprekers voor hun vriendelijke wel komstwoorden en zegt, dat hij de gemeentelijke belangen met rechtvaar diging '.van ieders standpunt hoopt te behartigen. Spreker brengt ook dank aan de Gemeentesecretaris voor diens vriendelijke toespraak en hoopt op een prettige samenwerking met deze functionaris. Hierna sluiting. "Vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad op 4 April 1955. ,Voorzitter Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 19