-4' een aantal vraagstukken de aandacht vragen. Daarvan moge ik noemen: de Volkshuisvesting; de zorg voor de onrendabele gebieden i.v.m. de aanleg van waterleiding; de uitvoering van belangrijke openbare werken, waarmede de onderlinge binding der samenstellende delen der gemeente betrokken is; voorzieningen ten behoeve van het Vreemdelingen verkeer, de recreatie en de zdlsport. Het toeristisch verkeer mag in deze gemeente als zeer belangrijk worden genoemd. De vacantieganger zal hier een rijkdom aan natuurschoon vinden, die, het kan niet anders, onvergetelijk is. Voor de zeilsport is het hier een dorado, en ik meen goed te doen te verklaren, dat ik gaarne mijn volle medev/erking zal geven om het toerisme te bevorderen, wat zeer zeker ten goede zal komen aan het be drijfsleven De industrie noemt in deze gemeente een zeer belangrijke olaats in. Het is de taak van het Gemeentebestuur de bestaande industrieën te steunen. Of pogingen in het werk gesteld moeten worden om van buiten de gemeentelijke grenzen nog meerdere industrieën aan te trekken, kan ik thans nog niet met juistheid beoordelen. Een groot deel van de bevolking vindt haar bestaan in de agrarische bedrijven. Ook hieraan zal het Gemeentebestuur zijn volle aandacht moeten besteden, wanneer en waar zulks mogelijk mocht zijn. Mij is bekend, dat de financiële toestand van de gemeente van zo danige aard is, dat men niet van een sluitende begroting kan spreken. Hierdoor zal afdoening van objecten, waartoe Uw vergadering besloten heeft, enigszins worden vertraagd. Ik wil U de toezegging doen, dat mijnerzijds al het mogelijke zal worden gedaan om de middelen te vinden, waardoor urgente werken met de meeste spoed zullen kunnen worden uitge voerd. Ik noem slechts enkele punten en ik weet, dat deze samenvatting niet volledig is, maar reeds deze opsomming is voldoende om te doen zien, dat de oplossing van deze problemen slechts kan worden gevonden door begrip te tonen vaor het algemeen belang. Vanzelfsprekend reken ik gaarne op de medewerking van die instanties, welke hierbij zijn betrokken Heren Wethouders, Met U zal ik het dagelijks bestuur der gemeente vormen. Ik ver trouw, dat in dc toekomst onze samenwerking van prettige aard zal zijn. Onze mening over verschillende zaken zal wellicht niet steeds de zelfde zijn, maar wij zullen er naar moeten streven met ons drieën te trachten de motor van de raad te zijn, en juist aan onze besluitvaardig heid zullen hoge eisen worden gesteld. Ik v/eet zeker, dat wij, gesteund door Uw niet geringe ervaring, deze besluitvaardigheid zullen trachten te bevorderen. Het zij mij thans vergund tot U, Secretaris, het woord te richten. In deze tijd van bijzonder veel maatregelen en voorschriften van over heidswege, wordt van het ambtelijk apparaat, ook op administratief ge bied, zeer veel gevraagd. Slechts dan kan de gemeentelijke huishouding goed funcbionnerenwanneer het ambtenarenkorps doordrongen is van zijn taak, en onder goede leiding zijn werkzaamheden verricht. Bij U,Secretaris, wel eens genoemd de eerste ambtenaar van de raad, berust de leiding van het secretariepersoneelIk weet, dat deze leiding bij U in goede handen is. Dagelijks zullen wij met elkander de punten, welke in de vergade ringen van Burgemeester en Wethouders en van de raad, aan de orde zullen -komen-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 7