■5- komen, onder ogen zien. Moge in de toekomst de onderlinge verhouding tussen ons, ten goede komen aan de gemeente Idaarderadeel Mijnheer Gaastra, Ik feliciteer U met het dezer dagen door de raad in U gestelde vertrouwen, wat ten gevolge had, dat U als gemeente-ontvanger is benoemd en geinstalleerdHet ontvangersambt eist een nauwgezette en serieuze plichtsbetrachting en ik twijfel niet, dat in de toekomst zal blijken, dat Uw benoeming een goede keuze is geweest. Persoonlijk wens ik U een prettige werkkring. Mijnheer Leekstra, Aan U, als Directeur van Gemeentewerken, is de taak het technisch voorbereiden van verschillende zaken, welke t.z.t.door Burgemeester en Wethouders aan de raad zullen worden voorgesteld. Gaarne zal ik in de toekomst van Uw technische kennis gebruik maken. Ik spreek de wens uit, dat ook onze samenwerking goed moge zijn. Mijnheer Hornstra, De laatste jaren zijn de bemoeiingen van overheidswege, ten opzich te van de sociale zorg, belangrijk toegenomen. Ook in deze gemeente ver eist deze zorg een aparte dienst, waarvan U, als Directeur, de leiding hebt. Met U zal het College van Burgemeester en Wethouders of ik per soonlijk besprekingen moeten voeren, waarvan ik hoop, dat, tot wederzijds begrip, eventuele kwesties zullen kunnen worden opgelost. Dames en Heren, Ambtenaren ter secretarie, ten burele van Gemeente werken, Personeel der gemeente Idaarderadeel. Gaarne doe ik een beroep op Uw aller medewerking. Van mijn kant kunt U er van verzekerd zijn, dat, naast appreciatie van Uw werk, ook Uw materiële belangen door mij gediend zullen worden. Ik hoop, dat ik in de toekomst op Uw welwillende medewerking mag rekenen. Een ieder heeft de plicht op de plaats, waarop hij is gesteld, naar zijn beste weten en kunnen te handelen, met waardering voor elkan ders werk. Da.mos en heren, werkzaam bij het onderwijs, Ik wil U niet verzwijgen, dat ik het onderwijs, in al zijn gele dingen, een warm hart toedraag. Hetgeen wij de jeugd aan onderwijs meege ven, is van het grootste belang voor haar latere leven. U hebt als onderwijslcrachten een belangrijke, misschien niet altijd even gemakkelijke, doch mooie taak, die zeker aller waardering verdien^t. Ik geef U de verzekering, dat ik, voorzover nodig, U gaarne alle medewerking wil verlenen. Commandant en Peroncel van de Brandweer, Bij de brandweer geldt bij uitstek het gezegde: "de Cost gaet voor de Baet uit", Een goed functionnerend brandweerap paraat kost veel geld, maar is dringend noodzakelijk. Bijzondere vraag stukken zullen zich hier voordoen, met betrekking tot de brandblussing, in verband met het vervoer te water van het materiaal. De brandweer is van ouds bij uitstek een uiting van goede burger zin. Vrijwilligers, die zich vrijwel belangeloos voor de gemeenschap inzetten, verdienen daarvoor aller waardering. Commandanten, Personeel der Rijkspolitie. Op de Burgemeester rust, op grond van de Gemeentewet, een bijzonde re taak, ten aanzien van de politie. Hoewel het mij bekend is, dat in den lande een politievraagstuk bestaat,meen ik toch, op grond van mijn tot dusver opgedane ervaringen, dat ook het Rijkspolitie-apparaat in staat kan zijn de Burgemeester, als Hoofd van Plaatselijke Politie, -te-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 9