"w stelt de Voorzitter voor alsnog het volgende punt aan de agenda toe te voegen» Punt 17.Aanbesteding van de bouw van een openbare lagere school te Roordahuizum. De Voorzitter deelt mede,dat Burgemeester en Wethouders de voorkeur geven aan een onderhandse aanbesteding. De heer Hondema zegt, dat hij zich met een onderhandse aanbesteding, zoals ook is geschied bij de bouw van de u.l.o.school te Grouw, zeer wel kan verenigen. De heer Wartena kan zich eveneens met het voorstel verenigen, mits de aan nemers in de gehele gemeente voor inschrijving worden uitgenodigd. De heer Leekstra, Directeur van Gemeentewerken, mede in de vergadering aanwezig, geeft hierna op verzoek van de Voorzitter aan de hand van een tekening een nadere toelichting, waaruit blijkt, dat de school zal omvat ten: 4 leslokalen,en 1 overblijflokaal met podium tevens te gebruiken yoor handenarbeid. De kosten van de school worden geraamd op rond f.190.000, De Raad toont zich zeer ingenomen met het plan en heeft waardering voor het werk van de dienst van gemeentewerken. De heer Hondema zegt tenslotte nog, dat hij verheugd is, dat dit plan heden nog ter tafel komt. In 1953 is de kwestie van bouw van een school te Roordahuizum voor het eerst in behandeling genomen. De vraag was toen: moet de oude school verbouwd worden of moet er een nieuwe school gesticht worden. Gezien de ervaring, die wij hebben met de verbouw van oude scholen, mogen wij het toejuichen, dat tot de bouw van een nieuwe school is beslo ten. De wijze, waarop de dienst van gemeentewerken ditv ontwerp.-tot stand heeft gebracht, verdient alle lof. Spreker hoopt,dat de GedeputeerdeSta-__ ten hun goedkeuring aan het plan zullen hechten. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten Burgemeester en Wet houders te machtigen tot onderhandse aanbesteding van de bouw van genoem de school. Hierna sluiting. Vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad op 16 Mei 1955. Voorzitter Secretaris -,V v

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 17