Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. No. 1391. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 21 Juni 1955. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Woensdag 29 Juni a.s. des avonds te 7.30 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA 1. Notulen De notulen van de vergadering van 16 Mei j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 April j.l. no. 17, tot het bouwen en onder- hands aanbesteden van een openbare lagere school te Roordahuizum fdfra houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 4 April j.l tot verkoop van percelen water van de Wijde Galle aan de firma's K.Wester en Zn. en T.Molenaar, onderscheidenlijk H.Zetsema's Botenverhuur en Jachthavenbedrijf te Grouw. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 April j.l. no. 16, tot aankoop van het sportterrein te Wartena van de Kerk voogdij der Nederlands Hervormde Gemeente, aldaar. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.4 April j.l. no. 4, tot verkoop van een perceel bouwterrein te Roordahuizum aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel". e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 16 Mei j.l. no. 3, tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ziekte kostenvoorziening Ambtenaren. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 April j.l. no. 9 tot aankoop van een perceeltje grond van J. van der Schaaf c.s. te Grouw. g. Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 16 Mei j.l. tot toekenning van een uitkering ineens over het eerste halfjaar 1955 aan het gemeentepersoneel oorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3' t0t aank0°P van een strook grond te Roordahuizum van de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" Jo^rTtel tot,het verstrekken van een tegemoetkoming ex artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 aan K.J. Bron te Roordahuizum. 5. Voorstel tot het aangaan van een geldlening groot f.400.000.-. 6. Voorstel tot wijziging van de legger van waterstaatswerken, 7' J^°rStei t0t va£\J;Stelling van nieuwé uitbreidingsplannen voor de dorpen Grouw en Fricns met bijbehorende bebouwingsvoorschriften. 8. Voorstel tot verhuur van een woning aan Mw. Wed. SIJsselstein te Grouw. 8a .Voorstel tot overname van een woning van de Erven Mej.G.Lebbing te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1