No. 1994. Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de Leden van de Raad der gemeente IDAARDERADEEL Grouw,22 September 1955. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Donderdag 29 September a.s. des avonds te 7.30 uur-r De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen De notulen van de vergadering van 31 Augustus j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Aanvrage ex artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 van het be stuur der R.K.school te Warga ten behoeve van de aanschaffing van twee nieuwe kachels met pijpen. 3.Voorstel tot straatsgewijze huisnummering en het geven van namen aan twee nieuwe straten te Warga. 4.Voorstel tot het indienen van een aanvrage om verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ter dekking van het begrotingstekort voor 1956.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1