7 No.2740. Onderwerp Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw,22 december 1955. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 29 december a.s. des avonds te uur. De Bur ter van Idaarderadeel AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 1 december j.l.zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raads besluit dd.16 mei j.l. tot wijziging der gemeentebegroting,dienst jaar 1954. bIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.16 mei j.l.,tot wijziging van de begroting van het grondbedrijfdienstjaar 1954. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 juni j.l.,no. 9, tot verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning aan M.Kuipers te Grouw. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.l november j.l. no.20, tot verkoop van enkele perceelsgedeelten water aan de provin cie friesland. e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.l december j.l., no.13, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen in 1956 f.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 juni j.l.,no. 16, tot aankoop van een aantal percelen onroerend goed aan de Zuider kade en de Boogstraat te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de Stichting Volks- crediet te Leeuwarden. 4.Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening. 5.Ontslagaanvrage van Jde Haan als onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw. 6.Voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw (vacature J.de Haan). 7.Aanvrage om tegemoetkoming in de reiskosten ex artikel 13 der lager- onderwijswet 1920 van E.Nieuwenhuis te Roordahuizum. 8.Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van bruggeld. 9.Adres van de Nationale Raad voor het Onderling Uitvaartwezen inzake -afschaffing-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1