Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 2303. Ond. Raadsvergadering Grouw, 5 oktober 1959» Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op vrijdag 9 oktober a.s. des avonds te 7*30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, a 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 24 augustus j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericbt van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 12 juni j.l., no. 21, tot verkoop van een per ceel bouwterrein aan S.Hiemstra te Metslawier. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 24 augustus j.l., no. 5, tot het aangaan van een geldlening met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, groot f.162300.-. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot f.197000.-, met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 4.Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de N.V.Bouw en Aannemersbedrijf Gebr. de Jong te Grouw. 5.Voorstel tot ruiling van enkele perceeltjes grond met H.B.Halbert- sma te Grouw. 6.Voorstel tot het huren van een gedeelte van het Timertsmeer van de van Keimpemastichting te Eernewoude. 7.Voorstel tot aankoop van een woning van M.Kuipers te Sneek. 8.Voorstel tot het verstrekken van voorschotten en bijdragen aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" en tot het aanvragen en aan vaarden van voorschotten en bijdragen uit 's rijks kas. 9.Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond van W.B.van der Meer te Grouw. 10.Benoeming van leden van de adviescommissie voor de distributie van woonruimte te Warga. 11.Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein te Warga aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" - 12. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1