Mej .Bosma "bepleit verbetering van de bestrating langs de Haven te Roor- dahuizum. Be voorzitter antwoordt, dat er op dit ogenblik geen straatmaker be schikbaar is. Beze aangelegenheid heeft evenwel de volle aandacht van het college. Be heer S.joerdsma wijst op de overlast, welke door bromfietsen in Grouw, vooral op zaterdag- en zondagavond wordt veroorzaakt. Hele groepen jeugdige bromfietsers posteren zich vaak met hun bromfietsen met draaiende motor in de Boorbraak, wat ernstige storing voor televisie ten gevolge heeft. Spreker vraagt, of de politie hieraan niet meer aandacht kan besteden. Be voorzitter zegt, dat hem vanuit de gemeente nog maar êên klacht over het bromfietseuvel heeft bereikt. Overigens heeft hij deze zaak al met de po litie besproken. Be zaak is evenwel niet zo eenvoudig als zij oppervlakkig lijkt. Men kan wel maatregelen nemen door bijvoorbeeld de gehele kom van het dorp voor bepaalde tijden voor bromfietsen af te sluiten, doch men treft daarmede tevens de goedwillende bromfietsers. Voorts moet men het aantal bor den, dat daarvoor nodig zal zijn, niet onderschatten. Het bedrag, dat daarmee gemoeid is, moet op f 750>~ gesteld worden. Be heer Postma"Verschillende gemeenten hebben al verordeningen voor bromfietsbeperkin^en vastgesteld". Be voorzitter: "Inderdaad. Zonder voorschriften kan de politie er niets aan doen". Mevr.Kuiper suggereert slechts êên straat af te sluiten, zodat het rond rijden uitgesloten is. Na nog enige discussie zegt de voorzitter, dat het college dit probleem al in onderzoek heeft en op dit punt diligent blijft. Be heer Van der Hem merkt op, dat de pontwachter van de Bird momenteel het pontveer onderhoudt met aan de boeren van de Bird in eigendom toebehorende schouwen. Be boeren maken er bezwaar tegen, dat voor het overzetten met hun boten veergeld wordt geheven. Spreker vraagt, waarom in deze situatie pont- geld wordt geheven. Be voorzitter antwoordt, dat de raad een veergeldverordening heeft vast gesteld, die op 1 juli in werking is getreden. Be veergeldheffing kan dus niet achterwege worden gelaten, ook al wordt het veer onderhouden met boten van de boeren. Wanneer de boeren bezwaar maken tegen deze heffing in de gra tis door hen beschikbaar gestelde boten, betekent dit dus, dat wij boten zou den moeten huren, omdat wij dan wel veergeld mogen heffen. Wegens het grote risico, dat verbonden is aan het overzetten met een roeiboot, is aanvankelijk bepaald, dat het pontveer gedurende de pontrestauratie zou zijn gesloten. Voor de aandrang om toe te laten, dat er toch wordt overgezet, zij het dan met een roeiboot, zijn burgemeester en wethouders gezwicht teneinde de boeren daarin tegemoet te komen. Het gemeentebestuur ziet dus door de vingers, dat de gemeentelijke pontwachter in deze tijdelijke situatie wordt ingeschakeld. Laten de boeren deze zaak nu niet op de spits drijven! Spreker zegt overigens zeer tevreden te zijn over de gang van zaken met betrekking tot de restauratie van de pont. Be pont vertoonde vele gebreken en de wijze, waarop de motor en drijfstangen e.d. in het casco waren gemonteerd, maakte een vlotte reparatie onmogelijk. Omdat er teveel dichtgelast was, kon men heel moeilijk bij de onderdelen komen. Om een goede bediening van de motor te verzekeren, zijn er thans drie luiken gemaakt, waardoor het mogelijk is alle onderdelen te benaderen, wat een vlotte reparatie in de toekomst in de hand werkt. Na nog een uiteenzetting te hebben gegeven van de beoogde verbeteringen in de voortstuwing van de pont, zegt spreker, dat hij hoopt, dat de pont over drie weken weer in de vaart zal zijn. Be heer Van de Lageweg zegt, dat door de bouw van zomerhuisjes op het recreatieoord de bouw van woningen in deze gemeente gestagneerd is. Hij vraagt, wanneer de Pa.Stelwagen en van Gorkum weer met de woningbouw te Warga kunnen - beginnen -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 11