GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW üo.1456 5. Aanvrage om ontslag van mej. A.G.Kars als hoofdleidster van de kleuterschool te Warga. Aan de gemeenteraad. Grouw27 juni 1963- Mej. A.G.Kars, hoofdleidster van de kleuterschool te Warga, heeft een verzoek ingediend om ontslag als zodanig wegens voorge nomen vertrek naar het buitenland. Wij stellen u voor, het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een nader door ons te bepalen datum. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.JVrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 19