GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.1460. 9. Aanvrage om ontslag van me jA.C.Gutman als leidster aan de Dr.Eeltsje Halbertsma- skoalle te Grouw. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963. Van mej. A.C.Gutman, leidster aan de Br. Eeltsje Halbertsma- skoalle voor kleuteronderwijs te Grouw, is een verzoek ingekomen om ontslag als zodanig wegens benoeming elders. V/ij stellen u voor het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een nader door ons te bepalen datum. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 27