GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.1481 14- Aanvrage ora ontslag van me jP.Beeksma als onderwijzeres aan de J.H.Nieuwold- school te Warga. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 juni 1963» Van mej. P.Beeksma, onderwijzeres aan de J.H.Nieuwoldschool te Warga, is een verzoek ingekomen om ontslag als zodanig wegens voorge nomen huwelijk. Wij stellen u voor, het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een nader door ons te bepalen datum. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 35