GEMEENTE IDAARDEiRADEEL GROUW 17. Aanvrage om ontslag van mej.J.P.Keuning, als onderwijzeres aan de J.H.Nieuwoldschool te Warga. No.1528 Aan de gemeenteraad. Grouw, 1 juli 1963. Van mej.J.P.Keuning, onderwijzeres aan de J.H.Nieuwoldschool voor gewoon lager onderwijs te Warga, is een verzoek ingekomen om ontslag als zodanig wegens "benoeming elders. Wij stellen u voor het gevraagde ontslag eervol te verlenen met in gang van een nader door ons te "bepalen datum en daartoe te nemen een "be sluit, waarvan het concept "bij de raadsstukken is gevoegd. Burgemeester en wethouders •V» dor gemeente Idaarderadeel, KJVri j ling, "burgeme es t er D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 41