GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.1783. Ond. Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel, Grouw, 25 juli 1963. Ik roep u op tot een spoedeisende openbare vergadering van de raad op dinsdag 30 juli a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K. J .Vrijling. AGENDA. I ,__Notulen._ De nob'1""! -"-si* 1- --~T»*^d«ri,ran 4 juli j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 30 mei j.l. no.14, tot aankoop van een strook grond van M.J. Wiersma te Roordahuizum; c b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 19 juni j.l. no. 1, inzake garantie van een geldlening, groot f 450.000,te sluiten door de Stichting Recreatieoord te Grouw met de N.V.Eank voor Nederlandse Ge meenten te 1s-Gravenhagen cIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 28 maart j.l. no. 5, tot verkoop van een bouwterrein aan de woningbouwvereniging "Idaardera deel"; d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 juli 1963» no. 10 tot het aangaan van een geldlening groot f 300.000,met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 1 s-Gravenhage; e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei 1963, no. II tot het onderhands aanbesteden van de aanleg van een verbindingssteiger in het Pikmeer te Grouw; fIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 juli 1963 no.4 tot aankoop van een perceel bouwterrein van de woningbouwvereniging "Idaar deradeel" en tot verkoop van dat perceel aan G.Boorsma te Drachten; g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 juli 1963 no-6 tot wijziging van het raadsbesluit dd. 28 maart j.l., no.12, inzake wijzi ging van de naam N.V.Bouwbedrijf v/h ¥/.E.Reitsma Zn., gevestigd te Drachten ins Reitsma's Exploitatiemaatschappij N.V.gevestigd te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1