GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2069. Onderwerp; Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 28 augustus 1963* Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 3 september a.s., des avonds te 7-g- uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 30 juli j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de raads besluiten dd. 30 mei j.l. no.21 en 22, tot verkoop van bouwterrein aan de N.V.Bouw- en Aannemersbedrijf Gebr. de Jong te Grouw. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei j.l., no. 18, tot verkoop van een strookje grond aan J.de Jong te V/ar ga. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei j.l., no. 15, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan P.van den Berg te 7/arte- na. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei j.l., no. 12, tot verhuur van een perceeltje grond aan K.V/estra te Grouw. e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei j.l., no. 20, tot verkoop van een strook grond aan E.IJsselstein te Grouw. f. Bericht inzake goedkeuring van het raadsbesluit dd. 30 mei j.l., no. 5, tot wijziging van de verordening op de heffing van hondenbelasting. g. Idem van het raadsbesluit dd. 28 februari j.l., no. 14a-, tot vast stelling van een nieuwe verordening op de heffing van keurlonen voor slachtdieren en vlees. h. Idem van het raadsbesluit dd. 28 februari j.l., no. 14b, tot vast stelling van een verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van de noodslachtplaats te Oldeboorn. i. Bericht van Gedeputeerde Staten, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 4 juli j.l., no.3, tot wijziging van de Bezoldigings verordening 1963.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1