GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 6817. Onderwerps Raadsvergadering. Grouw, 1 december 1965* Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 8 december a.s., des avonds te 7*30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrij ling Agenda. 1 Notulen. De notulen van de vergadering van 10 november j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van de raadsbe sluiten dd. 8 september j.l. no. 9 en 10 november j.l. no. 4, tot vast stelling van een nieuwe verordening op het beheer van het grondbedrijf. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 10 november j.l., no. 8, tot garantie van een door de Stichting Recreatieoord te Grouw te sluiten geldlening. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 14 juli j.l., no. 11, tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 10 november j.l., no. 10, tot het aangaan van een geldlening, met de Nederlandse Sportfedera tie te s-Gravenhage. e. Idem houdende verdaging van de beslissing omtrent het raadsbesluit dd. 27 april j.l. no. 9 tot herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de gehele gemeente. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot aankoop van enkele percelen grond ten behoeve van de aanleg van een centrale begraafplaats. 5« Voorstel inzake straatnaamgeving te Warga en Wartena. 6. Wijziging van de bezoldiging van de gemeentesecretaris. 7. Wijziging van de bezoldiging van de gemeente-ontvanger. 8. Benoeming van een chef-fitter bij het gemeentelijk gasbedrijf. 9. Voorstel tot wijziging van de Arbeidsovereenkoirs tenverordening.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1965 | | pagina 1