sgü? SE GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW 22I+ Aan ^e(^en van raad der gemeente Idaarderadeel.- Onderwerp: Raadsvergaderingo Grouw, 29 januari 1971' Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 9 februari a.s,, 's avonds te 7-30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda. 1o Notulen. De notulen van de vergadering van 15 december j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Geen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 15 december j.l., no. 15, tot het aangaan van een geldlening, groot 100.000,met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's- Gravenhage b. Idem houdende verdaging van de beslissing over de begrotingen voor het dienstjaar 1971. Co Idem betreffende het onthouden van goedkeuring aan het raadsbesluit van 1U juli j.l. tot wijziging van de gemeentebegroting voor 1970 ter zake van de aanleg van een centrale begraafplaats te Grouw wegens het ont breken van vaste financieringsmiddelen. d. Idem dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 15 december j.l. no. 13, tot het verstrekken van een uitkering aan het gemeentepersoneel. e. Idem dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 15 december j.l., no. 1k, tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. f. Uitnodiging van de Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V. te Grouw inzake bezichtiging van haar bedrijf. Voorgesteld wordt, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. U. Voorstel tot wijziging van de verkeersbeperking in de Friesma-strjitte te Grouw. 5» Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55bis der lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1971» 6. Voorstel tot vaststelling van een schadevergoedingsverordening ex artikel 1+9 der wet op de ruimtelijke ordening. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1