GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 766. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 2 april 1971= Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 13 april a.s., !s avonds om 7=30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel K.Jo Vrijling. Agenda 1Notulen. De notulen van de vergadering van 22 maart j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Geen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 15 december j.l., no. 6, inzake de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het complex Oostergoo te Grouw. b. Bericht van de Kroon, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 15 december j.l. no. 5 tot vaststelling van een verordening op de heffing en invordering van een waterleidingrecht Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. U» Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening tot regeling van de bezoldiging der ambtenaren in dienst der gemeente Idaarderadeel en van de Stichting Friesma-Hiem. 5» Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmakers/maaksters. 6. Voorstel tot het heffen van opcenten op de hoofdsom van de personele be lasting en de grondbelasting. 7. Voorstel om adhesie te betuigen aan een motie van de gemeenteraad van Ooststellingwerf inzake wijziging van de organisatievorm van de Bescher ming Bevolking. 8. Voorstel tot aankoop van een perceel grond aan de Parkstraat te Grouw. 9= Voorstel tot aankoop van twee perceeltjes grond te Wartena.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1