ïcelicht ing. In vie aanhef zijn zowel de rader, ais de nolleges van b. en w. genoemd, zulks als de organen die de regeling aangaan. Uit artikel 7, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling, blijkt namelijk, dat de bevoegdheden van regeling en bestuur toeko mende. aan de colleges van b. <"n w, net betrekking tot de tot standkoming en exploitatie van het wccnwagencentrum werden overgedragen aan het dagelijks bestuur van het lichaam. Van daar dat zowel do raden als do colleges van b. on w.ieder uiteraard voorzover terzake bevoegd, aan de totstandkoming van •de gemeenschappelijke regeling hun medewerking moeten verlenen. De inhoud van do regeling is afgestemd op do nieuwe Woonwagen- wet. Omdat op de eilanden geen woonwagenbewoners zijn., is besloten deze gemeenten buiten de gemeenschappelijke regeling te houden. Artikel 1 Dit artikel geeft een aantal begripsomschrijvingen Artikel 2_. De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 10 van de Woon- wagenwüt Art ik ei. 5 van de wet bc-paaltdat in do gomoonochappelijke re geling het tanfai woonwagens moot worden genoemd, voor hetwelk het centrum bust tand is. Uitgaande van hot aantal woonwagens, dat zich thans op houdt in de provincie Friesland, zal het cen trum plaatr moeten bieden voor tenminste 60 vaste standplaat- sen. Daaren.>oven zullen 10 standplaatsen voer tijdelijk gebruik worden ingericht vcor z.g.n. trekkers. Artikel 3. In dit artikel wordt geïntroduceerd hot recht spersoonli j khe id bezittend lichaam, dat de regeling gaat uitvoeren. De naam van hot lichaam Luidt "'Woonwagencentrum Fmallingerland' Artikel In dit artikelis het deel van het lichaam omschreven. Het sluif aan bij de terminologie van de wet. Artikel 5. Voor do zo gerao anschcppelijko regeling geldt, dat iedere deel nemende gemoor to, ongeacht haar inwonertaleon stem heeft in het n1 vomeer oEtuur.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 76