GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2444. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Onderwerp Raadsvergadering Grouw, 29 oktober 197*1* Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 9 november a.s., 's avonds om 7*30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 12 oktober j.l. gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen. 3Ingekomen stukken. a. Verzoek om adhesiebetuiging aan een motie van de raad der gemeente Spijkenisse inzake uitgifte van grond in erfpacht. b. Verzoek om adhesiebetuiging aan een motie van de raad der gemeente Weerselo inzake het verlenen van schadevergoeding, voortvloeiende uit de regeling van bovengemeentelijke belangen in bestemmings plannen. c. Bericht van de heer B. Hettinga te Warga, dat hij zijn benoeming tot lid van de raad niet aanneemt. d. Afschrift van het besluit van de voorzitter van het centraal stem bureau tot benoeming van de heer G. Peenstra te Grouw tot lid van de raad e. Bericht van de heer G. Peenstra te Grouw, dat hij zijn benoeming tot lid van de raad niet aanneemt. f. Verklaringen van de heren J. Bouma te Roordahuizum en J.G. de Roos te Grouw, dat zij niet in aanmerking wensen te komen voor benoeming tot leden van de raad. g. Afschrift van het besluit van de voorzitter van het centraal stem bureau tot benoeming van de heer P. van der Heulen, Prins Bernhard- straat 5 te Grouw tot lid van de raad. h. Bericht van de heer P. van der Meulen te Grouw tot aanneming van zijn benoeming tot lid van de raad. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 31. Onderzoek van de geloofsbrief en toelating van de heer P. van der Meulen te Grouw tot lid van de raad. 3^Installatie van de heer P. van der Meulen te Grouw als lid van de raad. 4. Voorstel tot vaststelling van het krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor het jaar 1972. 5. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening tot regeling van - de bezoldiging der ambtenaren in dienst van de gemeente Idaarderadeel en van de Stichting Friesma-Hiem per 1 juli 1971 - 6. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmakers/-maaksters per 1 juli 1971*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1