Wethouder Vledder antwoordt, dat hij aanneming van het voorstel de Boer/v/d Meulen de begroting volledig vervalt, ook de 2e begroting die minder aanvaardbaar is dan de eerste. Hierna wordt het voorstel de Boer/v/d Meulen in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen, waardoor het voorstel van burgemees ter en wethouders automatisch is vervallen. 11Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziekorganisaties (S.O.H.M.O.) ten behoeve van de plaatse lijke muziekkorpsen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 12. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van het gewest Friesland van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiekverbond (K.N.C.G.V.) ten be hoeve van de vorming van technisch kader. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 13. Verzoek van diverse organisaties cm subsidie uit de gemeentekas. De heer Sipke de Boer wijst op de slechte onderhoudstoestand van de molen in de Hempensermeer De voorzitter zegt onderzoek toe Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel besloten. 15. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920. Op voorstel van de voorzitter wordt dit punt verschoven naar een volgende vergadering, 1l+. Behandeling van de begrotingen voor 1972» Algemene beschouwingen: De heer Freek van der Meulen: Mijnheer de voorzitter, In deze tijd, de tijd tussen Kerst en het begin van het nieuwe jaar, is het goed even stil te staan bij de dingen die ons het afgelopen jaar hebben bezig gehouden cm onze blik daarna te richten op het nieuwe^jaar. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan de algemene beschouwingen voorafgaande aan de behandeling van de begroting over het nieuwe jaar. Het lijkt mij toe, mijnheer de voorzitter, dat het jaar 1971 vooral een jaar geweest is van plannen, waarmee ik geenszins zou willen zeggen dat er niets uitgevoerd is, maar dat door verschillende oorzaken vele plannen nog niet gerealiseerd konden worden. Ik zou in dit verband enkele voorbeelden kunnen ncemaï als de plannen voor de jachthaven te Wartena, de J.W. de Visserwei, de Meaneweibrug, uitbreiding van het sportveld te Grouw, aansluiting van de onrendabele gebieden op het gasnet, de verbetering van het wandelpad langs het Prin ses Margrietkanaal te Grouw. Gelukkig staan hier tegenover de grote projecten als de nieuwe school te Wartena, de kleuterschool te Warga en het gymnastieklokaal te Warga, die kort geleden feestelijk in gebruik genomen konden worden, de verbete ring van diverse wegen en het baggeren van het Pikmeer. We dienen er naar te streven om, binnen het raam van de mogelijkheden, in het komende begrotingsjaar zoveel mogelijk van de gestelde plannen te realiseren, zodat het jaar 1972 de geschiedenis in zal kunnen gaan als het jaar van de daden. Aan de hand van de begroting zal het u ook duidelijk zijn, mijnheer de voorzitter, dat de inwoners van deze gemeente er gewoon het recht toe hebben deze daden te vragen. Want, uit de winsten van het gasbedrijf, die dit jaar opgelopen zijn tot 11+2.000, kan men concluderen dat we allen te veel voor het gas betalen en juist dat geld gebruikt wordt voor de uitvoering van de gestelde plannen. Het lijkt mij goed, mijnheer de voorzitter, wat nader op diverse punten in te gaan, zonder daarbij te pretenderen volledig te zijn geweest. Allereerst de jachthaven te Wartena, waaraan nu na zeven jaar van voor bereiding, moeizame onderhandelingen en tegenwerking eindelijk begonnen kan worden. Dit project zal een enorme stimulans zijn voor het dorp Wartena en voor de image van deze gemeente in z'n geheel als recreatiegemeente.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 19