- 10 - Werd tijdens de vorige begrotingsbehandeling opgemerkt, dat wij aoor hetrijk uitgenodigd waren om uit onze reserves de brug in Waruena mee te financieren, thans is tot grote vreugde komen vast te staan dat we zelfs een subsidie hebben ontvangen voor de meerkosten van een beweegbare brug tegenover een vaste brug» Hopenlijk kan deze nu zo snel gerealiseerd worden dat de verf van de oude brug^nog niet voldoende tijd heeft gehad om te drogen. Graag wil ik nog enige woorden wijden aan de sporthal te Grouw. Het zou irreëel zijn, mijnheer de voorzitter, de inwoners in deze ge meente te doen geloven dat binnen afzienbare tijd dit project gereali seerd zou kunnen worden. Toch willen wij er hierbij op aandringen de plannen hiervoor zo ver mogelijk klaar te maken, zodat wanneer van ho gerhand subsidies mochten worden verkregen deze sporthal annex zwembad zo snel mogelijk ter hand kan worden genomen. Wat het milieu betreft zal een ieder met mij van mening zijn dat we wat dit betreft in een begenadigde gemeente kunnen leven en wonen.Wel zullen/er ook van gemeentewege voor moeten waken dat de leefbaarheid in we onze gemeente zowel voor het persoonlijk milieu als wel de aard van ons landschap zo goed mogelijk en zo gaaf mogelijk wordt bewaard voor nu en voor de toekomst omdat deze waarden van een steeds groter levensbelang zullen blijken te zijn. Met betrekking tot de begroting zelf is de steeds verbeterende fi nanciële positie een verheugend feit te noemen, al dienen we ons wel te realiseren dat zonder de winsten uit het gasbedrijf er slechts een batig saldo zou zijn geweest van 29.000, De begroting geeft dus een vertekend beeld van de financiële positie der gemeente De vraag is wat de basis zal zijn voor het rijk met betrekking tot de aanvullende uitkering. Ten aanzien van de uit onvoorziene uitgaven voorgestelde voorzienin gen wordt in de aanbiedingsbrief vermeld dat geen optimistische verwach tingen gekoesterd mogen worcien. Dit met betrekking tot de voorzieningen die het investeringsbedrag van 25.000,overschrijden. Zijn er dan alternatieven te noemen indien geen langlopende finan cieringsmiddelen beschikbaar kanen? Mijnheer de voorzitter, ik kom nu aan het eind van mijn algemene beschouwingen, waarvan ik mij bewust ben aan vele dingen voorbij gegaan te zijn, maar toch hopen wij een indruk gegeven te hebben van de dingen die ons ten zeerste bezig houden. Wij zouden in deze beschouwingen tekort schieten indien wij geen woord van dank zouden richten aan het ambtenarenkorps van deze gemeente. Een woord van waardering voor een stuk informatie aan ons gegeven. W Ik spreek hierbij graag de wens uit, dat in het komende begrotings jaar vele van de gestelde plannen geraliseerd mogen worden, dit door een gezamenlijke inspanning en in het belang onzer gemeente. Ik dank u. De heer Sjouke de Boer: Menear de foarsitter, mefrou, mijne hearen, Mei de slütende begreating 1972 kin ek ik my wol forienigje. It nei-folgende miende ik yn de algemiene biskogings oanstipje to moatten. Waerd' erforliene jier, menear de foarsitter, al op oantrüne sa mooglik tusken forstjüren en bibanneling fan de bigreating selsmear tiid- romte to litten, it hat bliken dien dat dit jier ek in gemeenterie re- kords festigje kin. I Nammentlik yn de koartst beskikbare tiid, in lang wykein<| kin min neame, de bigreating trochnimme. By foarbield is dan fansels utslüten, post foar post neijer to bisjen. Hjim hiene us der al fan yn kennis stela, dat it- krap om komme soe. Mei de wittenskip, dat it kolleezje yn har omgean liet it drukken fan de bigreating earne oars under to bringen, hwat yn feite it greatste strükelblok wie, hoopje ik yndied, dat us lan ger de tiid jown wurdt. de sifers yn detail nei to gean. De utkerings üt it Gemeentefüns ha in fikse stiging undergongen, bi- nammen troch de algemiene ütkearing (ütkearingsfactor) endat ek de ünder- wijsutkearingsnoannen forhege binne. Ut it jusjes legere finansjele oer- skot "onvoorziene uitgaven" meitsje ik einliks op, dat fan in reëele for- bettering fan de finansjele posysje gjin sprake is om't yndied dizze for-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 23