j. aansluiting hele gemeente op het aardgas in 6 jaar. Het plan tot aan sluiting van de onrendabele gebieden is vorig jaar in december door de raad goedgekeurd. Totale kosten 260.000,De heer Freek v/d Meulen heeft hier terecht de vinger opgelegd. Helaas wacht de uitvoering op financieringsmiddelen. Met uitvoering van de eerste fase - de aanslui ting van de Garde Jagerswei - wordt in het voorjaar van 1972 begonnen; k. reorganisatie van de reinigingsdienst en ingebruikneming van een nieuw gebouw door de dienst van gemeentewerken; Dit zijn, aldus zegt Spreker, een aantal hoofdpunten uit de afgelo pen 1+ jaar als gevolg van het beleid en van een sluitende begroting. Aangaande 1971 heeft Spreker zich opzettelijk beperkt tot een vluch tig onderzoek. Toch beloopt de investering hiervan een totaal bedrag van 2.000.000,waarvan Warga met 1.076.000,het leeuwenaandeel op strijkt, Wartena 1+38.000,Grouw 1+05.000,(Roordahuizum buiten schot blijft) en Aegum 70=000,voor verbetering van de weg Aegum- Idaard, toegewezen kreeg. De heer Sipke de Boer is wat huiverig voor zoutstrooien. Inderdaad is zoutstrooien erg, maar het nalaten is nog erger. Bij lange winters kost het ook nog kapitalen. Hearing raad-bevolking in 1972. Spreker zegt dat het in het voorne men van het college ligt dit jaar in Wartena en Warga een hearing te hou den. Bovendien zullen de nieuwe bewoners van de drie noordelijke dorpen in het begin van 1972 door het gemeentebestuur worden ontvangen. In Grouw is dat al op iiu'tiafcief van en door de plaatselijke verenigingen gebeurd. De suggestie van een ideëenbus wil Spreker graag onderschrijven. Burgemeester en wethouders en de ambtenaren zijn niet alwetend. Burge meester en wethouders zullen gaarne een prijsje voor een goed idee be schikbaar stellen. Wat de woningbouw betreft, is gewezen op de toewijzing van woningen aan de noordelijke dorpen. Spreker meent, dat deze dorpen niet hadden te klagen, hetgeen ook wel blijkt uit de groei van de bevolking. De netto winst van de bevolking is in 1971 vrij spectaculair geweest n.l. 326 in woners. Hiervan heeft Grouw er 217 bijgekregen terwijl Warga met 133 in woners is gegroeid. Men kan zich afvragen waar al deze mensen vandaan komen Van Leeuwarden? Uit de cijfers van de afdeling bevolking blijkt dat van de 61+8 ves tigingen slechts 128 inwoners uit Leeuwarden komen de rest komt uit het hele land. Van de vertrokken 377 personen hebben zich slechts 1+9 in Leeuwarden gevestigd. Gereedgekomen Woningbouw-toestand per 1-1-1972..Gereed m 1968 1969 1970 1971 totaal aanbouw Woningwetwoningen Grouw 1+2 1+2 21 VI arga 18 35 56 11+ Wartena 10 10 15 Totaal 3 28 77 108 50 Premiewoningen (W.B.V. 16 Grouw 21+ 1+0 Roordahuizum 13 Tot aal 21+ 16 1+0 13 Partpremiewoningen Grouw 2 1+ 7 37 50 23 Warga 1 3 3 7 1 Wartena 2 2 Roordahuizum 10 1+ 11+ Totaal- 2 15 10 1+6 73 21+ Part. woningen vrije sector 21+ Grouw 1+ 1 19 2 V/ arga 2 2 1+ Wartena 1 2 Roordahuizum 1 2 Totaal 6 3 2 21 32 2 - I <4 - •3 1 -j

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 31