3E2E 5SE Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 1411 Grouw, 3 mei 1974. OnderwerpRaadsvergadering. Hierbij nodig ik u uit, tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 14 mei a.s. 's avonds om 7.30tmr. 1 u De burgemeester van Idaarderadeel, ■i K.J. Vrijling. --Ag e n d a 1. Notulen-. •- vr - De notulen van de vergadering'van: 9''april j1.''gaan'in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen- 3Ingekomen stukkenfo- r a v a. Bericht van gedeputeerde staten van >geen bezwaar tegen het raadsbesluit d.d. 12 maart j.l. no. 8, tot wijziging'Van. de recHtspositiërègëlingen voor het gemeentepersoneal b. Besluit van gedeputeerde.' staten, waarbij te rekenen met ingang'-van 1 ja nuari 1974: kus 1. de vergoeding, welke de leden van de raad genieten voor het bijwonen van de vergaderingen-vanl de raad wordt vastgesteld op 55 A-' per lid per bijgewoonde vergadering; 2. de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de afdelingen van deragd-anivan doori de raad ingestelde commissies wordt vastgesteld op f. .41 per lid per bijgewoonde vergadering. c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 9 april j.l., no. 4, tot aankoop van een perceel grond te Roordahui- zum van K. en J. de Vries te Leeuwarden. d. Bericht;,ven: gedebuteerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 9 april 1974,-;ho.- IQtot aankoop van een perceel grond te Narga van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank :!Leeuwardèn;: W.A. gevestigd te Leeuwarden. v. Voorgesteld, wordt, dézeistukken voor kennisgeving aan te nemen 4. Aanvrage exvartikel 72xdetuLagerronderwijsv/et 1920 van het bestuur van de Vereniging tot Stichtingen-Instandhouding van Scholen met de Bijbel te War- tena voor het aanschaffen van een handwerkkast6 leerlingensets en 60 exem plaren van het "Liedboek voor de kerken.Ir. - 5. Voorstel tot vaststelling van een .nieuwe verordening tot regeling van de fi- c nanciële arbeidsvoorwaarden der ambtenaren, in dienst van de gemeente Idaar deradeel én dë Stichting Friesma-Hiem per 1 januari 1974. 6. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmakers/maaksters d'i. *t-V 7. Voorstel tot vaststelling.; van- oen nieuwe kledingtoelage Voor de Werklieden. - i i '».S 8. Voorstel tot verkoop van enige percelen grond op het industrieterrein te Grouw - 2 - C-'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1