I - 3 - gasdebiteuren 19.400, magazijndebiteuren 6.500, totaal 25.900, Wij zijn inmiddels begonnen deze debiteuren, voor zover inmiddels geen beta lingsregeling is getroffen, voor een laatste maal aan te schrijven het door hen ver schuldigde bedrag aan het gasbedrijf over te maken. Een modelbrief ligt bij de stuk ken voor u ter inzage. DVerder te nemen maatregelen. De invordering is thans in een stadium gekomen waarin o.i. getracht moet worden tot invordering langs gerechtelijke weg te komen. Bij deze gerechtelijke invordering dient onderscheid te worden gemaakt in 3 groepentw a. vorderingen tot 500, b. vorderingen van 500,tot 1.500, c. vorderingen van 1.500,en meer. Om voor laatstgenoemde groep tot gerechtelijke invordering te komen zal de debi teur gedagvaard moeten worden bij de arrondissementsrechtbank. Voor de vorderingen beneden de 500, en daar gaat het hier in hoofdzaak om, kan gebruik worden gemaakt van de procedure tot inning van kleine geldvorderingen, vervat in de art. 125ke.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hiertoe moet bij de kantonrechter een verzoekschrift worden ingediend tot uitvaardiging van een rechterlijk bevel tot betaling. Indien de debiteur tegenspraak wenst te voeren, zal de kantonrechter naar een gewone terechtzitting van zijn gerecht verwijzen. Voert de debiteur echter geen tegenspraak, dan kan de kantonrechter een rechter- lijk bevel tot betaling uitvaardigen, dat ten uitvoer kan worden gelegd op gelijke wijze als de grosse van een vonnis. Aan het indienen van een verzoekschrift als hierboven genoemd bij de kantonrech ter zijn kosten verbonden, t.w.: tot 50,nihil van 50,tot 200,15, van 200,— tot 500,— 37,50 Deze kosten zullen bij de debiteur in rekening kunnen worden gebracht, voor zover al thans de gemeente bij een eventueel proces in het gelijk wordt gesteld. Daarnaast zullen bij eventuele processen bij kantonrechter en/of arrondissementsrechtbank kos ten moeten worden gemaakt voor rechtskundige bijstand. Wij hebben Mr. C.H. Beekman te Leeuwarden bereid gevonden ons in voorkomende gevallen rechtskundige bijstand te ver lenen. Welke kosten hieraan zijn verbonden is momenteel niet bekend, aangezien dit sterk zal afhangen van de resultaten van de procedure ex art. 125k e.v. van het Wet boek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zoals u bekend, behoort de beoordeling en beslissing of vanwege de gemeente een rechtsgeding zal worden gevoerd, tot de competentie van de gemeenteraad (art. 177 der gemeentewet)Het zou in het onderhavige geval echter zeer vertragend werken als voor elk der vele te verwachten rechtsgedingen steeds weer een raadsbesluit zou moeten worden uitgelokt. Om slagvaardig te kunnen optreden is het gewenst, dat wij op korte termijn kunnen bepalen of al dan niet tot een rechtsgeding zal worden overgegaan. Wij zouden dit zelfs willen uitbreiden tot openstaande gasschulden van recentere datum. Het gebeurt n.l. ook nu nog wel, dat een gas- of magazijndebiteur na herhaalde aanma ningen weigert tot betaling over te gaan. Weliswaar is in de meeste gevallen het af sluiten van de gasaansluiting een afdoend middel, maar dit middel kan niet in alle gevallen worden toegepast. Soms is de debiteur inmiddels naar elders vertrokken, soms ook is het bijv. bij echtscheidingsprocedures moeilijk om het achtergebleven gezin te treffen door afsluiting. Ook in deze gevallen zouden wij eigenlijk direkt moeten kun nen optreden, meestal te beginnen met de vereenvoudigde procedure als hiervoor reeds omschreven. Op grond van het bovenstaande stellen wij u voor te bepalen, dat de bevoegdheid, om te beoordelen en te beslissen of vanwege de gemeente een rechtsgeding zal worden gevoerd tot het invorderen van aan de gemeente verschuldigde gelden voor de levering van gas of het verrichten van andere diensten, wordt uitgeoefend door ons college en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u ter inzage ligt. - 4 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 41