GEMEENTE IDAARDERADE EL Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Onderwerp: werkvergadering. 9001 ED GROUW (Fr.). 5 juni 1980. Tel. 05662-1444 Het ligt in mijn bedoeling een werkvergadering van de raad te beleggen op dinsdag 12 augustus a.s., 's avonds half acht ten gemeentehuize, waarbij de volgende punten ter sprake zullen komen: 19.30 uur 21.00 uur struktuurschets Grouw; de stukken hiervoor zullen u tijdig worden toegezonden; voorontwerp ruilverkaveling "De Oude Jokse"; toelichting door de voorbereidingskommissie; het ontwerp gaat hierbij. De voorzitter, Vicr-2 <j No. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage: 1 Coll.:^

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1