Aan de leden van de raad der gemeente idaarderadeel. gemeente Idaarderadeel. Raadsvergadering Nr. 672. Grouw, 8 april 1982. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergade ring van de raad, te houden op dinsdag 20 april 1982 om 19,30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop, AGENDA: 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 16 maart 1982 gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening van het gasbe drijf over 1980 en de aemeenterekening 1979. 5. Voorstel tot verhuur van een perceel water van de Rjochte Grou. 6. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de Stichting Maatschappe lijk werk Noord-West en Midden-Friesland. 7. Voorstel tot het treffen van verkeersmaatregelen in de Kom van Grouw en de wijk "Oosterveld" 8. Voorstel tot bijstelling van het woningbouwprogramma (wordt nage zonden) 9. Aanvraag voor beschikbaarstelling van een cross-terreintje voor de jeugd. 10. Benoeming van een bestuurslid van de Stichting Recreatie-oord te Grouw. 11. Voorstel tot wijziging van de betalingsvoorwaarden in de huurover eenkomst met de peuterspeelzaal te Roordahuizum. 12. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan de stichting van een opbaargelegenheid te Grouw. GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1