Oankundiging De nije rie fan Idaarderadiel haldt op moandei 28 juny o.s. om healwei achten yn it gemeentehüs te Grou in iepenbiere gearkomste. Wurklist 1. Fêststelling proseduere gearstalling kolleezje fan boargemaster en wethalders. 2. Programma-oerlis Een bygelyks twadde gearkomste wurdt halden op tongersdei 1 july o.s., selde tiid en plak. -o-o-o-o-o- psrw

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1