s - 6 - Toen het eerste schetsplan inzake de bouw van dit kantoorpand in de 3e afdeling ter tafel kwam, zijn de nodige vraagtekens geplaatst met betrekking tot de financiële haalbaarheid van dit plan. Door omstandigheden is in tweede termijn - mede omdat dit toen verder niet op die merites is bekeken - deze zaak niet weer in de 3e afdeling aan de orde geweest. Het blijkt nu toch wel - en laat dit een leer zijn voor de toekomst - dat bij toekom stige plannen, waarbij wordt gev/erkt met externe architecten, duidelijk de vinger aan de pols moet worden gehouden om te bezien of het begrotingsbedrag wel een reëel bedrag is. Voor het overige: we moeten verder", aldus spreker. Het spijt ons verschrikkelijk dat dit zo gelopen is. Het wordt nu een duur hoekje. Voorkomen moet worden, dat zulks in de toekomst weer zal gebeuren. We zullen er nu overheen moeten stappen, zo besluit spreker. De heer De Jong zegt, dat het ook zijn fractie erg spijt, dat de kosten zo uit de hand zijn gelopen. Het spijt zijn fractie ook, dat dit voorstel niet via de 3e afdeling bij de raad aan de orde is gesteld. Wellicht was dan wat meer duidelijkheid omtrent de gang van zaken naar voren gekomen, dan uit het voorstel blijkt. In dit verband zou spreker graag weten waarom dit niet is gebeurd. De gang van zaken kan zijn fractie niet geheel volgen. Mogelijk heeft ook de architect enkele steken laten vallen. In hoever is hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het honorarium van de architect. Overigens zal dit ook niet zoveel efect sorteren, omdat het gat wel verschrikkelijk groot is: van 55.000,naar ruim 117.000, Het is des te meer spijtig, omdat deze ontwikkeling welhaast een uitputtings slag voor het fonds voor de rehabilitatie en sanering betekent, aldus spreker. Hij wijst er op, dat in dit verband meer projecten op stapel staan in Grouw, zoals Zevenhuizen en de WesterbuurtDit wordt nu actueel, omdat deze dorpsgedeelten grenzen aan het bestemmings plan De Baai. Spreker vraagt welke consequenties het onderhavige voorstel, met name ten aanzien van de plannen voor genoemde gedeelten van Grouw, heeft. Nu er weinig geld in het fonds resteert, zal ook maar weinig meer kunnen worden uitgevoerd. Spreker merkt nog op dat de 3e afdeling er destijds al op heeft gewezen, dat het oorspronkelijke bedrag reeds een flinke hap zou betekenen uit het betreffende fonds. Wel is in de 3e afdeling gezegd, dat er een actiever beleid zal moeten worden gevoerd met betrekking tot reconstructie en sanering. Thans moeten we hiervan dan de consequenties aanvaarden. Wij vinden het bijzonder jammer, dat een en ander op deze manier zijn beslag moet krijgen. Wij hadden niet gedacht, dat dit zou gebeuren. Verder vraagt spreker nog of het college zou willen onderzoeken wellicht via de le afdeling - of het mogelijk is het restantbedrag van het fonds, voorzover nog aanwezig, weer wat opgevijzeld kan worden door het aanspreken van gelden uit andere fondsen, waardoor het onderhavige fonds toch enigszins op peil kan blijven na deze aderlating. Wellicht is er thans enig zicht op, dat dit in de loop van het jaar kanplaatsvinden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 15