- 8 - Bekeken zal moeten worden hoe of dit het beste kan worden opgelost. Spreker is het er volkomen mee eens, dat deze tegenvaller nu met aanleiding mag zijn om de reconstructie en sanering, hetzij te vertragen, hetzij zelfs stop te zetten. Hoe vervelend dit ook is, de sanering en reconstructie, waarmee de gemeente nu juist druk doende is, mag niet worden stopgezet. Voor de beantwoording van de vraag, waarom deze aangelegenheid niet via de 3e afdeling is gelopen, geeft de voorzitter het woord aan wethouder Terpstra, de voorzitter van deze afdeling. Wethouder Terpstra zegt, dat het gemeentebestuur met de onderhavige tegenvaller vrij plotseling werd geconfronteerd. Toch zou ook het college van burgemeester en wethouders graag, de bouw van het pand zien doorgaan. Het onderhavige voorstel is nagezonden met de bedoeling om het werk niet op te houden. Het college verwacht dan ook, dat de raad zich zal uitspreken voor continuering van de bouw. Het college had met betrekking tot het slaan van heipalen wel enigszins zien aankomen, dat de kosten uit de hand zouden lopen. Pas vorige week zijn de exacte bedragen bij het college bekend. Mede daardoor dit wat onverwachte raadsvoorstel, aldus spreker. De heer Van Gorkum merkt met betrekking tot de nieuwe finan ciële opzet op, dat dezelfde subsidiebedragen zijn geraamd. Spreker vraagt of er nog een reële mogelijkheid is, dat deze subsidiebedragen nog enigszins worden opgeschroefd. Uiteindelijk zijn de bedragen nu ook hoger. Wanneer dat zo zou zijn, kan dit het fonds ten goede komen. Zoals bekend wordt het subsidie in percentages uitgedrukt. De voorzitter zegt, dat geprobeerd zal worden een hoger subsidie te verkrijgen, zulks gelet op de verhoogde bouwkosten. De heer De Jong is wel tevreden met de beantwoording van zijn vragen. Toch wijst hij er op, dat het al langer is geleden dan de korte termijn, waar binnen de raad dit voorstel heeft bereikt, en binnen welke termijn zich aftekende, dat het fout zou lopen, zij het niet in die zin, dat reeds exacte bedragen bekend waren. Spreker was dan ook zeer verbaasd, dat de leden van de derde afdeling nog niet zo lang geleden een briefje van de voorzit ter van deze afdeling ontvingen, vermeldende dat geen vergadering zou worden gehouden, omdat er geen punten aan de orde waren. Dit was ook de achtergrond van de terzake door spreker gestelde vraag. In dat opzicht is spreker niet geheel bevredigd in het gegeven antwoord. Wethouder Terpstra antwoordt, dat hem op dat moment de huidige omstandigheden nog niet bekend waren. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 14* Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan rioolwaterzuive ringsinrichting en volkstuinen te Grouw. De heer De Jong deelt mee, dat hij zich wel kan vinden in het voorstel. Verder vestigt hij er de aandacht op, dat het de bedoeling is, dat op grond van biologisch-dynamische kweekgroen- ten zullen worden verbouwd door de volkstuinvereniging.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 19