GROUW Aan de leden van de raad van de gemeente Idaarderadeel Nr. 1816. Raadsvergadering Grouw, 27 augustus 1982. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, te houden op dinsdag 7 september 1982 om 19.30 uur. De voorzitter van de raad, B.G. Holtrop, burgemeester. AGENDA 1. Installatie van de nieuw benoemde leden van de raad. 2. Benoeming van de wethouders. 3. Verdeling van de zitplaatsen (artikel 11 Reglement van Orde). 4. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 13 juli 1982. 5. Ingekomen stukken. 6. Mededelingen. 7. Herbenoeming van bestuursleden van de Stichting Jachthaven Wartena. 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van een ligboxenstal 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van verbetering van de opslag van wegenzout te Roordahuizum. 10. Utstel ta wiziging fan it jierliks subsydzje oan de Krite Grouw. 11. Bezwaarschrift van de heer B.T. van der Werff te Warga tegen de huurvaststelling van een perceel water. 12. Voorstel tot het nemen van verkeersmaatregelen te Grouw en Wartena. GEMEENTE IDAARD ERAD EEL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1