5. Ingekomen stukken voor de raads- gemexnte IDAAROERADEEL vergadering van 7 september 1982. GfiOUW Nr. 1817. Aan de gemeenteraad. Grouw, 2.7 augustus 1982. Voor uw vergadering zijn de volgende stukken ingekomen. 1. Brief van 5 juli 1982 van het dagelijks bestuur van het Woonwagenschap Friesland, waarbij worden toegezonden a. slotwijziging begroting 1981; b. rekening 1981; c. eerste wijziging begroting 1982; d. begroting 1983. 2. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 21 juli 1982, nr. 15982, tot goedkeuring van de rekening-courant overeenkomst met de Friesland Bank (rb. 13 juli 1982, nr. 8). 3. Idem van 7 juli 1982, nr. 13.743, tot goedkeuring van het besluit tot aan- en verkoop van gronden te Roordahuizum (rb. 15 juni 1982 nr. 15). 4. Idem van 27 juli 1982, ongenummerd, tot goedkeuring van de overeen komst van geldlening met de Bank voor Nederlandsche Gemeenten (rb. 13 juli 1982, nr. 24). 5. Idem van 27 juli 1982, nr. 15.918, tot goedkeuring van de definitieve verkoopprijs van bouwterrein, bestemd voor een tandartsenpraktijk te Grouw (rb. 13 juli 1982, nr. 17). 6. brief van 16 juli 1982 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland—Noord 9 waarbij worden "toegezonden a. eerste wijziging begroting 1982 Vleeskeuringsdienst; b. derde wijziging begroting 1982 van de Regio; c. begroting 1983 Districtsgezondheidsdienst; d. begroting 1983 Vleeskeuringsdienst; e. begroting 1983 van de Regio; f. jaarverslag 1981 van de Regio. 7. Brief van juni 1982 van de Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschap pij B.V. te Sittard betreffende het op 17 en 18 november 1982 te houden symposium "Ruimteverwarming"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 37