Nr. 1683. 3. Verdeling van de zitplaatsen. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Ingevolge artikel 11 van het reglement van orde voor de raadsverga deringen nemen de leden van de raad ter vergadering de zetels als volgt in: a. ter rechterzijde van de voorzitter: de wethouder die de burgemeester vervangt en daarnaast de tweede wethouder; b. ter linkerzijde van de secretaris - die zelf zitplaats heeft ter linkerzijde van de voorzitter - de leden van de grootste raadsfractie; bij fracties met de meeste en tevens een gelijk aantal leden beslist het lot; c. ter rechterzijde van de tweede wethouder: de leden van de fractie, die bij de loting, bedoeld onder b, niet voor de daarbedoelde plaats is aangewezen, of de leden van de op één na grootste fractie. Door de overige leden wordt fractiegewijs om de resterende zetels geloot. De leden der fracties bepalen zelf, in welke volgorde zij onderling de zetels zullen innemen. Een lid van de raad, dat alleen een partij vertegenwoordigt, wordt voor de toepassing van dit artikel als een fractie aangemerkt. Gelet op het vorenstaande zal de fractie van de P.v.d.A. als grootste fractie plaats moeten nemen ter linkerzijde van de secretaris en de fractie van de V.V.D. als de op één na grootste fractie ter rechterzijde van de tweede wethouder. De fracties van het C.D.A. (twee leden), ID!78 (één lid) en de F.N.P. (één lid) zullen moeten loten om de plaatsen ter rechterzijde van de tweede wethouder (drie plaatsen) en de overblijvende plaats ter linkerzijde van de fractie van de P.v.d. A. (één plaats). Wij stellen u voor conform het vorenstaande te handelen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel5 B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. -JTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 3