BSE 2SE 7. Herbenoeming van bestuursleden van de Stichting Jachthaven Wartena. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Blijkens een voor u ter inzage liggend schrijven zijn ingevolge artikel 5, 2e lid van de statuten van de Stichting Jachthaven te Wartena periodiek als bestuurslid afgetreden de heren Th. Zwart en S. Kok. Beiden stellen zich herkiesbaar. Wij stellen u voor, conform het verzoek van het Stichtingsbestuur, de heren Zwart en Kok te herbenoemen als lid van het bestuur. Overigens delen wij u mee, dat wij, overeenkomstig artikel 4, lid 1 der Statuten, de heer TjNijboer opnieuw als voorzitter hebben aangewezen. Het bestuur der Stichting is thans als volgt samengesteld: voorzitter: de heer TjNijboer; secretaris: de heer Y. Poortvliet; penningmeester: de heer Th. Zwart; voorts de heren S. Kok, W. Bijlsma en J. Mink. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROÜW Nr. 1658.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 49