fcggg Nr. 1760. 13. Voorstel tot verkoop van de voor malige brugwachterswoning te Wartena. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Zoals u bekend zal zijn streven wij er naar de voormalige brug wachterswoning te Wartena, plaatselijk gemerkt Hoofdstraat 22, kadastraal bekend gemeente Warrega, sectie B, nr. 1809, ter grootte van 83 ca., te verkopen. Deze woning heeft zijn functie als dienstwoning verloren, nu Wartena geen vaste brugwachter meer heeft. Wij hebben overleg V-' gevoerd met V.V.V./Dorpsbelangen Wartena. Deze vereniging heeft geen alternatief voor de door ons voorgestane woonbestemming en stemt derhalve met verkoop in. Wij hebben een advertentie geplaatst in de plaatselijke bladen de Mid-FryslanderHavensbank en Kommune, waarin gegadigden werden uitgenodigd een briefje met hun aanbod bij de gemeente in te leveren. Op deze oproep heeft zich maar één gegadigde gemeld, namelijk de brugwachter in tijdelijke dienst te Wartena, de heer P.S. van der Werf. Zijn bod op de woning is 32.199, Naar onze mening is dit bedrag niet onredelijk. Voor de onroerend- goedbelasting is de woning getaxeerd op 30.000,Bovendien is het voor een vlotte bediening van de brug een voordeel, dat de brug wachter dicht bij de brug woont. Het bod is wel lager dan het bedrag dat de gemeentelijke taxateur indertijd heeft vastgesteld 36.000,Niettemin achten wij het verantwoord u voor te stellen de woning aan de inschrijver te verkopen tegen de prijs van 32.199,kosten voor rekening van koper. Het daartoe te nemen besluit ligt in ontwerp bij de stukken voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 63