BEK ENDMAKIN'G De burgemeester van Idaarderadeel maakt bekend, dat een openbare raadsvergadering X SESHJ dinsdag 7 september -s avonds om 19.30 uur ten gemeentehuis, te Grom,, zulks ter behandeling van de hieronder vermelde agenda. Grouw, 2? augustus 1982. De burgemeester voornoemd, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Installatie van de nieuw benoemde leden van de raad. 2. Benoeming van de wethouders. 3. Verdeling van de zitplaatsen (artikel 11 Reglement van Orde). 4. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 13 juli 1982. 5. Ingekomen stukken. 6. Mededelingen. 7. Herbenoeming van bestuursleden van de Stichting Jachthaven Wartena. 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van een ligboxenstal 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van verbetering van de opslag van wegenzout te Roordahuizum 10. Utstel ta wiziging fan it jierliks subsydzje oan de Krite Grouw. 11. Bezwaarschrift van de heer B.T. van der Werff te Warga tegen de huurvaststelling van een perceel water. 12. Voorstel tot het nemen van verkeersmaatregelen te Grouw en Wartena. 13. Voorstel tot verkoop van de voormalige brugwachterswoning te Wartena. 14. Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van de renovatie van een kantoorpand en een woning te Grouw, tot het beschikken over het fonds reconstructie en sanering en tot het verlenen van gemeentelijke subsidies (wordt nagezonden). 15. Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van het uitbreiden van de bliksembeveiliging van de Trije Doarpenskoalle te Roordahuizum. 16. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met provinciale en gedeputeerde staten van de provincie Friesland, alsmede met de raden respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van alle overige gemeenten in Friesland met betrekking tot de afvalverwijdering. 17. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de kosten wegens vakonderwijs ten behoeve van de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Wartena over 1981. 18. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. 19. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het besteksklaar maken van plannen tot verbouw van het oude gemeentehuis te Grouw tot wooneenheden voor één en tweepersoonshuis houdens. 20. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Grouw/Zevenhuizen. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 85