Besluitenlijst raad 07.09.82. Agendapunt Besluit Uitvoering 1. Installatie. 2Benoeming wet houders 3. Verdeling van de zitplaatsen. 1. Niet van toepassing. 2. Benoemd de raadsleden D. van Gorkum en mevr. D. Au- kus-Huizinga. 3. Zie notulen. az/fin. 4. Notulen 13.07.82.4. Cf. 5. Ingekomen stuk- 5.1. t/m 5.9 V.k.a. ken. Mededelingen. 5.10 Behandelen in eerste afdeling 6.1. V.k.a. 6.2. Aangehouden tot 21.09.82. 6.3 t/m 6.7 V.k.a. 6.8. Antwoord van de heer Deelstra cf. voorstel 6.9 t/m 6.13 V.k.a. 6.7. Woningbouw Warga na gereedkomen b.pl. Warga-Oost bespreken in eerste afdeling agenderen Herbenoeming be- 7. Herbenoemd de heren Th. B. Zwart en S. Kok. stuursleden Stich ting Jachthaven. Wartena. g^ Cf. Voorbereidings- Verklaring van geen bezwaar vragen, besluit ligbox- enstal Jacobi. xz. iz. secr. iz. secr. iz. az. iz. rovm. az. xz. rovm. Krediet zout- opslag Roorda- huizum. Cf. 10. Subsydzje Krite Grou. 11. Bezwaar schrift B.T. van der Werff verhuur water. 10. Oanhalden oant 21.09.82. 11. Aangehouden tot 21.09.82. sikt. secr. 12Verkeersmaat regelen Grouw en Wartena. 12. Grouw cf. (besluitnummer 12a) Wartena aangehouden (besluitnummer 12b) 13. Verkoop brug wachterswoning te Wartena. 13. Cf. iz. Bericht aan koper. rovm. Opbrengstreserveren voor een s.-c. voorziening in Wartena. fin. 14. Restauratie Doorbraak 6 en 8 te Grouw. 14. Cf. iz. iz. az. iz.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 86