7. Voorstel tot vaststelling van de subsidielijst Sociaal-Cultureel Werk 1983 en de subsidie-verordeningen GEMEENTE IDAARDERADEEL Peuterwerk en Emancipatiewerk. Nr. 2711. Aan de gemeenteraad. Grouw, 31 december 1982. De commissie Welzijnswerk heeft ons op 10 november 1982 de ontwerp-subsidie- lijst 1983 gezonden, alsmede een ontwerp voor de verordeningen voor de werk vormen Peuterwerk en Emancipatiewerk. De commissie heeft de ontwerp-lijst op de hoorzittingen besproken en de op merkingen, voorzover zij dit nodig vond, in de ontwerp-lijst verwerkt. De door ons voorlopig vastgestelde ontwerp-lijst hebben wij ter visie gelegd van 22 november tot en met 5 december. Er zijn geen bezwaren tegen ingediend. Wij hebben de commissie medegedeeld om voor 1983 als richtbedrag aan te hou den voor de subsidies, het in 1982 door uw raad beschikbaar gestelde bedrag. De commissie heeft dit richtbedrag met 346,80 overschreden. Binnen het totaal be- heeft de commissie echter geen ruimte gevonden voor een post onvoorzien. Zij drag adviseert echter wel een post onvoorzien op te nemen van 5% van het totale subsidiebedrag (exclusief het muziekonderwijs)Ook stelt zij voor de subsidie bedragen die overblijven in 1982 te laten vloeien in de post onvoorzien van 1983. Dit laatste is helaas niet mogelijk. Voor de post onvoorzien stellen wij u dan ook voor, voor 1983 éénmalig een be drag van 3.500,beschikbaar te stellen ten laste van "onvoorzien" van de gemeente-begroting. Voor 1984 en volgende jaren vinden wij dat de ruimte voor een post onvoorzien binnen de begroting van het sociaal-cultureel werk moet worden gevonden. Met de nieuwe verordeningen Peuterwerk en Emancipatie kunnen wij ons verenigen. In verband met het bovenstaande verwijzen wij u tevens naar de aanbiedingsbrief van de begroting deel II nr. XII en de memorie van antwoord (agendapunt 6) Resumerend stellen wij u voor: - de subsidielijst Sociaal-Cultureel Werk 1983 vast te stellen conform het door de Commissie opgestelde ontwerp. - éénmalig voor 1983 een extra bedrag van 3.500,ter beschikking te stel len van het sociaal cultureel werk, ten behoeve van onvoorziene uitgaven. - de verordeningen voor de werkvormen Peuterwerk en Emancipatiewerk vast te stellen conform de door de Commissie overgelegde ontwerp-verordeningen. De ontwerp-besluiten liggen voor u bij de stukken ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel de secretaris, de burgemeester, P.H. Starreveld. B.G. Holtrop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 9