- 2 - 12. Voorstel tot het verstrekken van geldleningen en bijdragen aan de woningbouwvereniging Midden-Friesland voor de verbouw van het voormalige gemeentehuis te Grouw tot acht wooneenheden. 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet ten behoeve van de vervanging van een wegwijzer te Wartena. 14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor het aanbrengen van aluminium voorzetramen in het gemeentehuis. 15. Voorstel tot vaststelling van een vredesrampenplan. 16. Voorstel tot het verstrekken van geldleningen en bijdragen aan de woningbouwvereniging Midden-Friesland te Grouw voor de bouw van 41 woningwetwoningen en 10 woningen voor alleenstaanden in het plan De Baai te Grouw. 17. Voorstel tot het vervangen van vloerbedekking in de gang van de Dokter Eeltsje Halbertsmaskoalle te Grouw. 18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de hertaxatie grondslagen onroerend goedbelastingen. 19. Voorstel tot het verlenen van kredieten ten behoeve van het Project Mensen Zonder Werk. 20. Voorstel met betrekking tot de kandidaatstelling van een voorzitter van de Regio Friesland-Noord. 21Voorstel om in te stemmen met de door de Regio Friesland-Noord gegeven reactie op het ontwerp Sociaal Economisch Beleidsplan Friesland 1983-1987. 22. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bijdrage a fonds perdu van 6.000,ten behoeve van een fietspont Burd-Hege Warren. 23. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de bouw van een garage op het perceel Hoflan 6 te Grouw. 24. Idem voor de realisatie van een tuincentrum aan de J.W. de Visserwei te Grouw 25. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de renovatie van het schoolplein van de Hjerre Gjerritsskoalle te Grouw 26. Voorstel tot het verlenen van een subsidie in de kosten van herstel van de toren en kerk te Roordahuizum. 27. Comptabiliteit. 28. Voorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van de half verharde oefenhoek op het sportveld te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1